Súkromná SOŠ gastronómie a služieb Bieloruská 1, Bratislava

Súkromná SOŠ gastronómie a služieb Bieloruská 1, Bratislava

Bieloruská 1
82106 Bratislava
IČO: 30795290

Informácie o inštitúcii Súkromná SOŠ gastronómie a služieb Bieloruská 1, Bratislava

História školy

Súkromná stredná odborná škola

Bola zaradená do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky v máji 2004. Od založenia sídlila na Plickovej 9 v Bratislave–Rači. Od 1. 9. 2008  sa škola presťahovala na Bieloruskú 1, Bratislava II,  mestská časť Podunajské Biskupice do novozrekonštruovaných priestorov v prístavbe základnej školy. Budova je dvojpodlažná k dispozícii sú triedy, odborná učebňa stolovania, cvičná kuchynka, moderne vybavená učebňa informatiky s internetom a nová interaktívna miestnosť s interaktívnou tabuľou. Škola pripravuje žiakov na povolania a odborné činnosti v oblasti spoločného stravovania, a to v učebných  a študijných  odboroch kuchár, čašník, servírka. Charakteristikou modernej školy je jej rýchly rozvoj. Tento sa na našej škole prejavil zavádzaním viacerých foriem štúdia a rozširovaním pôsobenia. V tomto školskom roku vytvoríme podmienky pre žžiakov v učebných odboroch kuchár a čašník, servírka  o  ktorých je veľký záujem v podnikateľskej sfére.

Denná forma štúdia je určená pre žiakov končiacich deviatu triedu základnej školy . Sme presvedčení, že dobré uplatnenie absolventov, spokojnosť rodičov a žiakov sú ukazovateľom kvality a predpokladu záujmu o školu.
Dobré výsledky vo výchove a vzdelávaní  žiakov ovplyvňuje v najväčšej miere zohratý tím pedagogických pracovníkov, ktorí dokážu vnímať a chápať žiaka so svojimi osobitosťami, ale aj problémami, ktoré vždy riešime v kontakte s rodičmi. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania je aj záujmové vzdelávanie prostredníctvom nepovinných predmetov a krúžkov zameraných na správny  životný štýl, informatiku, uplatnenie znalosti cudzích jazykov, kultúru a umenie.

Popri dennej forme štúdia si nachádza miesto aj  externé štúdium.
Je určené hlavne tým, ktorí  užž majú  ukončené stredoškolské vzdelanie napr. stredné odborné učilište, strednú odbornú školu.
Do tejto formy štúdia prijímame žiakov bez prijímacích pohovorov, štúdium trvá dva roky a žiaci sa môžu prihlasovať do konca mesiaca jún. Žiakom, ktorí chcú študovať popri zamestnaní externou formou chceme povedať,  že nová forma maturitnej skúšky nie je pre nich nedostupnou ani strašiakom. Pri dobrej vôli a chuti študovať hľadáme tú správnu cestu k získaniu vedomostí potrebných pre zvládnutie náročných skúšok.

Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v zariadeniach, ktoré zodpovedajú najnovším trendom v spoločnom stravovaní: Hotel Sheraton, Hotel Gate One, Hotel BNC, Hotel Matyšák, Hotel Albrecht a ďalšie.  Škola pritom spolupracuje s profesijnými zväzmi (Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Slovenská barmanská asociácia),  žiaci majú možnosť absolvovať barmanský kurz a zúčastňovať sa na akciách a súťažiach týchto organizácií. Žiaci majú možnosť zúčastniť sa domácich a zahraničných exkurzií, lyžiarskeho a plaveckého kurzu. Škola poskytuje výučbu cudzích jazykov(ANJ, NEJ) v rámci teoretického vyučovania, ako aj v krúžkoch cudzích jazykov podľa  záujmu žiakov, čo vytvára dobré predpoklady pre účasťna zahraničných odborných stážach vo vyšších ročníkoch a následne aj dobré  možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce. Žiaci majú možnosť stravovania v školskej jedálni.

 

4-ročné študijné odbory

 

Čašník 4-ročné

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Študijný odbor: 6444 4  čašník, servírka
Forma, spôsob a organizovanie štúdia: denné štúdium absolventov ZŠ

Základné údaje

Dľžka štúdia : 4 roky
Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie do študijného odboru: - úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
- zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy záverečné skúšky, maturita
Doklad o dosiahnutom vzdelaní maturitné vysvedčenie a výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania ISCED 3A

PROFIL ABSOLVENTA

 

Celková charakteristika absolventa
Absolvent študijného odboru 6444 4  čašník, servírka je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariaseniach spoločného stravovania a ako živnostník.
Absolvent po 4. roku ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent po 4 rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonáva funkciu čašníka - servírky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

 

Kuchár-4 ročné

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Študijný odbor: 6445 4  kuchár
Forma, spôsob a organizovanie štúdia: denné štúdium absolventov ZŠ

Základné údaje

Dĺžka štúdia : 4 roky
Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie do študijného odboru: - úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
- zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy záverečná skúška, maturita
Doklad o dosiahnutom vzdelaní maturitné vysvedčenie a výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania ISCED 3A

PROFIL ABSOLVENTA

Celková charakteristika absolventa
Absolvent študijného odboru 6445 4  kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník.
Absolvent po 4. roku ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent po 4 rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonáva funkciu kuchára - kuchárky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Zriaďovateľka školy:

Bc. Vlasta Vaneková

0907 482 600

Riaditeľ školy:

Ing. Jarmila Tiefenbacherová

0918 412 489

Majsterka odborného výcviku

Bc. Zdenka Stanislavová

0911 986 651

Výchovný poradca Mgr. Katarína Drienovská 02/45248799
Predseda rady školy Ing. Elena Jarošová 02/45248799

Kde nás nájdete?

Zobrazit